lördag 30 augusti 2008

GLÖM ROSA!I dessa EU tider finns det inte plats för namn på korna! Nu heter de 5782, 5432 osv. Tro mig de lyssnar på de namnen eller vad man nu ska kalla det. Nr 3456 är så bra och mjölkar fantastiskt! Skulle en av lapparna i öronen falla bort och det kommer ut en djurkontrollant från Länsstyrelsen, då vill jag inte vara med ska jag tala om. Slå upp ordet tvärvillkor på jordbruksverkets hemsida så förstår du, huga! Men i detta fall var det bara en kultkontrollant, så korna kom som vanligt fram för att utbyta några "ord".

tisdag 26 augusti 2008

DRAMTIK I BETESVALLEN

Idag skulle jag besiktiga några kultelement i en betesvall på åker. Jag är ganska van vid att det går tjurar, kalvar, kvigor mm i hagarna och ofta är det inget problem med detta. Idag var det ett gäng med efterhängsna kvig- och tjurkalvar som terroriserade mig och min koncentration. Försök att rita och hålla reda på var du är samtidigt som tjugo spralliga och busiga kalvar försöker få din uppmärksamhet. Don´t turn your back on fear!


Endast en ko är av naturen intresserad av vad en kultkontrollant
från länsstyrelsen gör, bevis nog?

Efter en stund insåg de att det inte var någon mening med att få min uppmärksamhet, men några lyckades hhhmm!

Kokärlek och en svartsjuk som ser sig om

onsdag 13 augusti 2008

VILKA SVIN!

Efter ca 200 års frånvaro är vildsvinet tillbaka med besked! Alla arkeologer vet att vildsvin är en naturlig del av den svenska faunan och benmaterialet finns bl.a. på stenålderns fångstboplatser. Den ursprungliga vildsvinsstammen anses ha funnits kvar på Öland tills för ca 300 år sedan då intensiv jakt tog död på den. Dagens vildsvin anses ha inplanterats och slitit sig från hägn. De är ena rackare på att reproducera sig, och ja de kan simma riktigt bra. Någon kanske undrar hur detta var möjligt med flintlåsgevär, skygga djur och tät vegetation. Svaret på den frågan är givetvis att det inte var igenväxning under denna tid och att det är ett sentida fenomen. Idag talar jägare om hur svinen kan komma farande i granplanteringarna rakt igenom jaktdrevet. Det som gjorde att man kunde utrota vildsvinet var med andra ord flera människor på landsbygden som jagade och ett öppnare landskap. Givetvis ska man inte utrota detta fina djur, men de har verkligen blivit på tok för många. De är ett gissel för dagens bönder i stora delar av södra Sverige. Som fältkontrollant på Länsstyrelsen i Kalmar ser jag så gott som varje dag spåren efter vildsvinen och någon enstaka gång vildsvinen själva.

Vildsvinen är inte farliga om man inte kommer emellan sugga och kultingar. En sugga som inte fått kulltingar kallas gylta och hanen givetvis galt. Vildsvinet äter allt men föredrar gräs, blad, rötter, maskar, sniglar och frukt. Vildsvinet säger dock inte nej till att böka i böndernas vallar och inte heller mognande vete.
Vildsvinsskada på gravfältet utanför Hallingeberg i Tjust. Foto:Michael Dahlin

Vildsvinen lever i matriarkat och ledaren är då givetvis en dominant sugga. Galtkultingarna stöts efter en tid bort från matriarkatet. Matriarkatet kan bestå av upp till 25-30 vildsvin. Djuret litar främst på sitt luktsinne och sin hörsel. De är i huvudsak nattaktiva och då ca 7 timmar under varje dygn. Vildsvinen trivs i tät vegetation bland granar och vass. Finns det lerhålor i närheten så kan de bidra till gruppens lokalisering. Lerhålorna är eftertraktade då leran hjälper vildsvinet att begränsa antalet parasiter i pälsen.

Suggan får vanligen en kull per år, men under gynnsamma förhållanden kan hon få upp till tre kullar på två år. Vanligen är suggan dräktig under fyra månader och före grisningen bygger hon ett rede t.ex. under en tät gran. Grisningen sker från januari till maj och då vanligen med 4-6 kultingar.
Se här vad de kan ställa till med. Foto:Michael Dahlin

Vad gör svinet då?

Vildsvinet bökande har en positiv effekt i skogsmarken eftersom artrikedomen ökar där de kultiverat marken. Köttet är gott och de är vackra att titta på, särskilt kultingarna!

Vad är inte bra med svinen?

Deras ökande antal beror delvis på att de är svårjagade och dagens jord och skogsbruk är gynnsamt för deras fortplantning. De bökar inte bara i skogsmarken utan förstör betesvallar, åkrar, kulturlämningar osv. Flera bönder blir ekonomiskt lidande för att de är för många vildsvin. Man tror att det i södra Sverige kan finnas över 300 000 vildsvin. Ett exempel på en skada från södra Kalmar län är en bonde som fick 74 av 120 hektar åkervall totalt sönderbökat, då förstår ni problemet. I kostnad blir det en bra bit över 250 000 kr skador.

Vad ska man göra då?

Vildsvinen lever givetvis inte efter fastighetsgränser, så brukarna måste gå samman och jaga. Utfodra vildsvinen utanför de känsliga åkerområdena och gör det bekvämt utanför åkrarna med lerhålor och tjärade träd de kan gnugga sig mot. Utfodringen bör ske i störningsfria områden, en bit från vägar och hus. Sedan tror jag själv att ett öppnare landskap kring åkrarna och mer lättframkomliga skogar skulle kunna effektivisera jakten dvs. så som det var i Sverige fram till 1940-talet.
Fynden som framkom i skadan. Foto:Michael Dahlin

På mina vandringar har jag sett allt dvs. sönderbökade vallar, odlingsrösen och idag även en vikingatida gravhög utanför Hallingeberg i Tjust. I fyllningen låg det ett keramikfragment och ett flintavslag med tydliga slipmärken. Undrar vad resterna efter en neolitisk yxa gör i en klassisk gravhög från yngre järnålder. Har det följt med jordmassor eller är det kult, hhmmm!!?? Hur eller hur så är det anmält till Länsstyrelsen i Kalmar och fynden lämnas in på fredag.

tisdag 5 augusti 2008

MYNTKULT I VÄSTERVIK

Självklart är detta skålgropsblock en fornlämning och det kultbruk som berör blocket idag är knappast av samma slag som under bronsåldern? Men kulten lever vidare vid blocket och man kan då fråga sig om denna fornlämning är varaktigt övergiven?

Foto: Michael Dahlin

Antalet mynt på blocket har ökat avsevärt (flera hundra) och för några år sedan kunde man se ett Karl XIV Johan mynt. Troligen ligger det kvar under drivorna av mynt, men en och annan 5-öring, 10-öring och 25-öring kunde iakttagas!

Man ser knappt groparna för alla mynt. Foto: Michael Dahlin


Skålgropsblocket ligger strax utanför Västervik tillsammans med rösen och skärvstenhögar. Otroligt vackert landskap med fossil åkermark.