lördag 19 november 2011

TIDIGARE POLITIKER UPPMANAR TILL LAGTROTS?

I en insändare för någon vecka sedan av den tidigare politikern Carl Bloom kan man läsa om hans tankar gällande Snäckedal. Han ser Snäckedal som en del av en större turistsatsning, vilket är bra. Det som inte är bra är att han ser vägen som en utmärkt början på något att lotsa fram turister på. Han menar också att en rättslig åtgärd inte löser några problem, och att ingen vinner på det! Detta är givetvis nonsens allt ihop! För det första har markägaren brutit mot lagen och utan någon som helst respekt för fornlämningar och bara dundrat på. Markägaren har givetvis sin brukningsrätt av vägen, men en sådan här stor ombyggnad omsluts inte av denna rätt. Här skulle länsstyrelsen ha kontaktats och markägaren har missat detta helt och byggt vägen utan någon omtanke.

Kulturminneslagen är en lag precis som alla andra lagar och varje dag styrs vi av olika lagar. Det handlar bl.a. om trafiken mm och i detta fall ber ingen politiker rättsväsendet att se mellan fingrarna, ”då ingen vinner något på detta”! Att en tidigare politiker ber att samhället ska se mellan fingrarna när det gäller Sveriges lag är mycket allvarligt. Jag är glad att hans övriga partikamrater inte stödjer honom i hans uttalanden. Bloom tycks inte förstå att även ett område runt själva gravfältet är skyddat. Detta för att fornlämningar är anlagda i ett landskap och där delar av terrängen varit av stor vikt för anläggandet av gravfältet för 3000 år sedan. Det visuella är av betydelse och makadam förstör verkligen detta och gravfältet mår bäst av att få vara ifred och att besökarna som kommer dit visar respekt och hänsyn!Det är detta som var svensk ska känna till: Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av kulturminneslagen (SFS 1988:950). Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Fornlämningar har ett automatiskt skydd genom lagen om kulturminnen. Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut om det. Lagskyddet gäller även för markområdet runt lämningen, och områdets storlek beror på fornlämningens betydelse och karaktär. En boplats har till exempel ett större skyddsområde än en milsten vid vägkanten.Det är viktigt att Snäckedal får större uppmärksamhet och det unika gravfältet är något som Oskarshamns kommun ska vara stolta över. Åtminstone tidigare har skolklasser fått besöka gravfältet och då och då ser man gravfältet bland kommunens olika förslag på besöksmål. Jag är inte den som bara gnäller jag har då skolorna frågat ställt upp som guide vid ett flertal tillfällen. Upplysta människor är bättre än alla lagar och det är detta som gravfältet behöver. Man kan inte bara sitta och vänta på att Riksantikvarieämbetet ska agera och göra allt. "Det är inte vårt ansvar" hör man från delar av kommunens ledning och visst är det så, men det betyder inte att det är förbjudet att aggera. Kommunen kan själva lämna in förslag till länsstyrelsen och förslag på hur området kan skyddas samtidigt som man kan underlätta för turister mm. Ta en diskussion med Bengt som bor intill gravfältet, han är en utmärkt "väktare" och vet vad som behövs! Man får inte glömma att han bor på delar av gravfältet och att besökare faktiskt kör över hans gårdsplan där ett jordbruk bedrivs med allt vad som hörtill. Bengt sköter och röjer delar av gravfältet och jag är en av många som uppskttar hans arbete. Så glöm inte bort Bengt i den framtida diskussionen han förtjärnar inte att bli lidande i detta. Kommunen lär dock aldrig göra detta, då de alltid är medvetet passiva i denna typ av frågor. Oskarshamns kommun har byggt sin rikedom på industrin och absolut inget fel med detta. Det jag menar är att detta kan auktualisera andra typer av frågor på kommunens "bord" och att frågor om kultur kan komma på "sidan av". Ett ljus i mörkret är kulturnatten, Anérska fonden och att frågan om Snäckedal kommer att tas upp inom kort! Jag har dock inga större förhoppningar. Typiskt har varit i denna typ av frågor att man antingen skyller på att det är andras ansvar eller så lägger man en minimal summa och gör något halvhjärtat! Jag hoppas att jag får se förändringar och att någon kan säga att jag trodde fel!


Gravfältet mår givetvis inte bra av bilar framme vid gravarna och det är också otänkbart. Gravfältet behöver förses med bättre information om dess lagskydd!

söndag 13 november 2011

SNÄCKEDAL MÅSTE SKYDDAS

Ja så var det ännu en tur med skador på gravfältet i Snäckedal i Misterhults socken. Nu senast har någon eller några plockat sten på gravfältet och byggt en eldstad och givetvis eldat direkt på berget. Dessutom finns tydliga körspår på gravfältet och man tycker att människor ska förstå att detta är förbjudet, men inte!

Den tidigare skadan är dock mycket värre då man påfört makadam på en tidigare körväg intill gravfältet. Att det är en tidigare körväg spelar ingen roll då den går igenom ett skyddat fornminnesområde, och alla förändringar av denna väg måste diskuteras med Länsstyrelsen i Kalmar. Dessutom är markägaren skyldig att skaffa sig kunskap om de fornlämningar som finns på hans marker, det ligger i allas intresse att vi värnar om det gemensamma kulturarvet.

Snäckedal är 3000 årigt gravfält och här vilar det människor och jag har svårt att tänka mig att dagens människor vill att man klampar in på dagens kyrkogårdar, eldar, kör med bil och lägger makadam mellan gravstenarna. Jag är arkeolog och jag har undersökt många gravar och jag har stor respekt för de människor jag "tvingats" att störa. Med tvingats menar jag att de fall vi arkeologer gräver ut gravar så är det inför samhällets krav på nya Europavägar, industrimarker mm dvs där samhällsintressena vägt så pass tungt att länsstyrelsen beslutat att gravarna boplatserna mm ska tas bort. Detta innebär ett avsteg från lagen som egentligen säger att alla fornlämningar ska skyddas. Det betyder att arkeologiska undersökningar är undantag och utförs endast på samhällets krav eller då vetenskaplig forskning är av stort behov av nya fakta för att förstå en forntida situation. När t.ex. graven ska tas bort ska det göras av sakkunniga arkeologer som kan tolka graven, förstå dess omgivande landskap osv. Att arkeologiskt underöka en grav måste göras av erfarna som kan dokumentera anläggningen på ett ordentligt sätt, så att informationen kan bevaras för forskning och en intresserad allmänhet.

För några veckor sedan ifrågasatte en viss anonym i Oskarshamnstidningen att intresset för arkeologi "kan väl inte vara så stort". "Det är bättre att vi satsar på framtiden mm". Personen i fråga kan inte ha funderat ordentligt då några av Sveriges största turistmål är just t.ex. medeltidsdagar, Eketorps borg, olika slott, museer mm. Då Linnéuniveritetet skulle guida bland de nyupptäckta hällristningarna utanför Gamleby, kom 300 personer!!! Allt fler människor i Sverige har ett intresse för historia och forntid. De människor som tar sig tid, lyssnar mm förstår ganska snart att äldre lämningar ska bevaras för framtiden, då det ger upplysningar om äldre tiders seder och bruk. De ger en fingervisning om varför vårt egna samhälle blivit precis så här.

Snäckedal är verkligen ett av Sveriges förnämsta gravfält från bronsåldern och det är så oerhört tragiskt att inte flera kan förstå detta så slipper vi tillämpa lagboken!

Nu är det ju så att Snäckedal redan är skadat och vi måste fundera på hur vi ska åtgärda de allvarliga skadorna och hur vi ska satsa på gravfältets framtid. Lars Ljung sa ju i pressen i veckan att det inte är kommunens sak, vilket han har rätt i. Det är dock ganska illa att han inte kan se att det inte hindrar kommunen att hjälpa till i ärendet, dvs att bry sig! Bengt i Snäckedal är en utmärkt väktare på gravfältet och jag tycker kommunen skulle inleda diskussioner med honom vad han tycker vore lämpligt för gravfältets framtida och fortsatta välmående. Sedan kan man ta upp diskussionerna med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kalmar. Oskarshamns kommun har ju länge skickat skolklasser och uppmanat turister att besöka gravfältet.

Carl Bloom (mp) tyckte att man skulle satsa på gravfältet, men att man skulle ha kvar vägen då man kunde få dit turister lättare. Det inte Carl Bloom förstår är att ett brott redan har begåtts, fornlämningen är skadad, information om gravfältet har förstörts, den fina visuella bilden är skadad, gravfältet mår inte bra av bilar precis intill mm. Varför kan han inte begripa detta?

Den påförda makadamen kan repa och förstöra ristningar och makadamen över moränen kan förstöra boplatser mm. Vägen går bl.a. kant i kant med en skärvstenshög dvs en "sophög" från bronsåldern med ovärderlig information om livet i Snäckedal för 3000 år sedan.

Lösningen på detta är nog kanske tydligare information om områdets skydd och vilka skyldigheter som besökarna har. Upplysta människor är ofta goda människor. Men som Ingemar stenmark sa "de e inte lätt å förstå, när man inte begriper"!!!!