lördag 11 augusti 2012

INVENTERING PÅ G

Idag vet vi inte särskilt mycket om de mesolitiska bosättningarna i Tjust dvs det område som till stora delar utgörs av Västerviks kommun. Det finns i nuläget fyra mindre undersökningar som berört mesolitiska boplatser. Det handlar då främst om kvartsavslag och ett fåtal anläggningar som härdar. Det saknas fortfarande en hel del forskning av grundläggande karaktär och jag tänker då på boplats- och lösfyndsinventeringar i området.

År 2004 beslutade jag och Veronica Palm att vi skulle registrera lösfyndssamlingen som finns hos Kalmar läns museum, vilket vi också gjorde. Sedan fortsatte jag på egen hand att registrera de lösfynd som finns hos Historiska museet i Stockholm. Utöver detta har jag även fått hjälp med att registrera de fynd som finns i Gamleby folkhögskola, Jönköping, Linköping, Lund och Västervik. Utöver detta har jag besökt privatpersoner och olika hembygdsföreningar och allt är nu ordnat sockenvis. Det skulle nu vara möjligt att koordinatsätta samtliga fynd och få snygga kartor med olika vattenlinjer mm. Detta projekt kommer att slutföras inom en snar framtid. Men jag behöver pengar!

Lösfynden utgör en viktig grundsten för den mesolitiska forskningen, men även för de andra och senare perioderna neolitikum och bronsåldern. Det räcker dock inte med lösfynd för att förstå bosättningsmönstret, utan man behöver komplettera med boplatsinventeringar. Det finns planer att under hösten 2012 eller våren 2013 att besöka ett större antal plöjda åkrar och markberedda skogspartier för att leta spår efter boplatser. Redan nu vet jag att det finns åtskilliga boplatser att registrera, men för en systematisk dokumentation av kvartsavslag mm krävs tillstånd av både länsstyrelsen och markägaren.

Hjorteds socken i södra Tjust skulle kunna bli den första socknen i området att specialinventeras på sten- och bronsåldersboplatser. Hembygdsföreningen är med på noterna så varje liten "viltåker" skulle komma att inventeras.

Utöver denna inventering ligger ytterligare ett par småprojekt i startgroparna, men anknytning till sten- och bronsålder. Vi planerar även grävningar för arkeologistudenter och amatörarkeologer under 2013, så håll koll!

Inga kommentarer: